Skip links

Speeder Evolution HB

Available as a stock shaft in the Mizuno CLK Hybrids.

TECHNICAL SPECS

MODEL FLEX LENGTH WEIGHT TIP FLEX BUTT FLEX TORQUE PAR. TIP LENGTH BUTT DIAMETER BEND POINT SPIN LAUNCH
SPEEDER EVOLUTION 75 HB R 42 76 39 45 3 2.5 0.605 H L L
S 42 77 38 43 3 2.5 0.605 H L L
SPEEDER EVOLUTION 85 HB S 42 86 37 44 2.5 2.5 0.605 H L L
X 42 88 37 41 2.5 2.5 0.61 H L L
SPEEDER EVOLUTION 95 HB S 42 96 36 41 2.2 2.5 0.61 H L L
X 42 97 36 39 2.2 2.5 0.61 H L L